Υπεγράφη η σύμβαση εγκατάστασης συστήματος εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα της ΔΕΥΑΒΑ

Είναι προϋπολογισμού 644.800 με ΦΠΑ και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του χρηματοδοτικού μηχανισμού ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014Ò2021.

Η ΔΕΥΑΒΑ και η Ανάδοχος Ένωση Οικονομικών φορέων με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ UW TECH HELLAS A.E – EIS A.E.» προχώρησαν σε υπογραφή της Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα της ΔΕΥΑΒΑ φάση Α’».

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014Ò2021, (αρ. Απόφασης Ένταξης ΥΠΕΝ / ΕΣΠΑΠΕΡ/32275/220/04Ò04Ò2022- ΑΔΑ:6Ξ424653Π8-ΚΞΤ) και από διους πόρους της ΔΕΥΑΒΑ για την κάλυψη της δαπάνης του ΦΠΑ

Η πράξη περιλαμβάνει την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα της ΔΕΥΑΒΑ στην Τ.Κ. Πλατανιά. Περιλαμβάνονται συνολικά 610 Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Κατανάλωσης (ΤΣΕΚ) με νσωματωμένη διάταξη επικοινωνίας και καταγραφικό τιμών (Έξυπνα Υδρόμετρα), διατάξεις ρύθμισης πίεσης σε συγκεκριμένα σημεία του δικτύου που απαρτίζονται από έναν Ç1È τοπικό σταθμό ρύθμισης πίεσης (ΤΣΕΡΠ) και δύο Ç2È τοπικούς σταθμούς μέτρησης πίεσης (ΤΣΕΠ) και δύο Ç2È σταθμοί μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου (ΤΣΥΧ) σε επιλεγμένες ακραίες θέσεις του δικτύου της παραλίας Πλατανιά (εντός ζώνης).

Επίσης, θα πραγματοποιηθούν προμήθειες φορητού εξοπλισμού για τις ανάγκες εντοπισμού αφανών διαρροών που περιλαμβάνει φορητούς καταγραφείς θορύβου (noise loggers), φορητές συσκευές εντοπισμού διαρροής, φορητό ηλεκτρονικό ακουστικό ανιχνευτή διαρροών (Γαιόφωνο), φορητές ράβδους ακρόασης, φορητό σύστημα ακουστικής ανίχνευσης διαρροής σε γραμμή εξυπηρέτησης (service line) και συσκευή ανίχνευσης σιδηρομαγνητικών αντικειμένων.

Τέλος, αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικών για την επέκταση του υφιστάμενου Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους.

Η πρόταση μελετήθηκε και υποβλήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒΑ Μαυρογένης Ευτύχης, η ΔΕΥΑΒΑ προχωράει με γρήγορους ρυθμούς την εγκατάσταση ενός σύγχρονου συστήματος Εντοπισμού και Ελέγχου Διαρροών, το οποίο θα επιτρέψει στην υπηρεσία να επιβλέπει καλύτερα το δίκτυό της, να παρακολουθεί την ποιότητα του παρεχόμενου νερού, να μειώσει τις απώλειες, συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση αυτού του πολύτιμου πόρου και στην ορθολογική διαχείριση του. Στόχος μας η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον δημότη σε συνδυασμό με την προσφερόμενη διαρκή μάχη για την καθημερινότητά του.

Share:

More Posts

Send Us A Message