ΤΟ ΕΡΓΟ

Η ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα υλοποίησε το έργο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ – ΦΑΣΗ Α’» προϋπολογισμού 540.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με Κωδικό ΟΠΣ 5092230. Η πρόταση μελετήθηκε και υποβλήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ. Για την υλοποίηση της Πράξης εξασφαλίσθηκε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021 & το ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) σύμφωνα με τη με αρ. πρ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΠΕΡ/32275/220/04-04-2022 (ΑΔΑ:6Ξ424653Π8-ΚΞΤ) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η πράξη αφορά την εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος εντοπισμού και ελέγχου Διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα της ΔΕΥΑΒΑ και ειδικότερα στην Δ.Κ. Πλατανιά. Κατά την υλοποίηση, θα πραγματοποιηθεί προμήθεια και εγκατάσταση συνολικά 620 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης, Διατάξεων Ρύθμισης Πίεσης σε κατάλληλα σημεία του δικτύου (που απαρτίζονται από έναν Τοπικό Σταθμό Ρύθμισης Πίεσης και δυο Τοπικούς Σταθμούς Μέτρησης Πίεσης) καθώς και δυο Σταθμών Μέτρησης Υπολειμματικού Χλωρίου που θα τοποθετηθούν σε κατάλληλες θέσεις του δικτύου. Τα δεδομένα θα μεταφέρονται ασύρματα από τις μονάδες επικοινωνίας των υδρομετρητών προς το Κέντρο Ελέγχου της ΔΕΥΑΒΑ όπου θα αξιολογούνται και θα καταχωρούνται.

Η πράξη έχει ως στόχο την μείωση του μη τιμολογούμενο νερού, μέσω του εντοπισμού και περιορισμού των διαρροών, στην πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή του Δήμου Πλατανιά, την Δ.Κ. Πλατανιά, περιοχή που χαρακτηρίζεται από μεγάλη εποχική διακύμανση του πληθυσμού και των καταναλώσεων νερού, μεταξύ χειμώνα και θέρους. Ειδικότερα, η επιτυχής υλοποίηση της πράξης αποτελεί ένα σημείο ορόσημο ως προς το πέρασμα της στην ψηφιακή εποχή, μέσω των τηλελέγχου και τηλεχειρισμού, ενώ θα συμβάλλει στην επέκταση και εφαρμογή αντίστοιχων έργων στο σύνολο της έκτασης του Δήμου Πλατανιά, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο μόνιμων κατοίκων όσο και πλήθους παραθεριστών.

Η ΠΡΑΞΗ ΕΛΑΒΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021 & ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ).