ΣΚΟΠΟΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο βασικός σκοπός της ΔΕΥΑΒΑ, όταν ολοκληρωθούν όλες οι φάσεις της προμήθειας, είναι η συγκέντρωση των πληροφοριών από όλους τους Τοπικούς Σταθμούς στο Κέντρο Ελέγχου και η συνολική απεικόνιση και επεξεργασία τους. Σε συνδυασμό με το σύστημα δια- χείρισης Υδατικών Πόρων και την ηλεκτρονική αποτύ- πωση του δικτύου μεταφοράς και διανομής νερού θα οδηγήσει, μέσω κατάλληλου λογισμικού στην άμεση σφαιρική παρουσίαση των αποθεμάτων, της κατανά- λωσης, του ισοζυγίου νερού την παρακολούθηση της ποιότητας νερού και στην μείωση του λειτουργικού κό- στους. Ακολούθως, η λειτουργία του συστήματος θα συμβάλει στην κατάστρωση καθημερινού πλάνου από τους μηχανικούς της Υπηρεσίας και θα επιτευχθεί η βέλτιστη λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος που ελέγχει η ΔΕΥΑΒΑ.

Η βασική παράμετρος που λαμβάνεται υπόψη είναι ότι ο Δήμος Πλατανιά παρουσιάζει τις τελευταίες δεκαετί- ες έντονη οικιστική, παραθεριστική και αγροτική ανά- πτυξη με αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης και κα- τανάλωσης του νερού, πράγμα που αναγκαστικά οδηγεί σε καλύτερη διαχείριση των υδατικών αποθε- μάτων μέσω του ελέγχου των διαρροών.

Μετά το πέρας της προμήθειας θα ενισχυθούν οι υφι- στάμενες υποδομές, με μείωση της κατανάλωσης και ταυτόχρονη αύξηση των αποθεμάτων του πόσιμου νερού σε μια περιοχή ιδιαίτερα προβληματική ως προς την επάρκεια σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκα- νών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος (GR13). Παράλληλα, θα υπάρξει ωφέλεια για μεγάλο αριθμό καταναλωτών με μικρότερο κόστος επένδυσης ανά ωφελούμενο άτομο.

Στη ΔΕΥΑΒΑ σήμερα λειτουργεί σύστημα ελέγχου του δικτύου ύδρευσης που βασίζεται σε απλά συστήματα ηλεκτρομηχανολογικού αυτοματισμού. Παράλληλα με το έργο αναπτύσσονται συστήματα τηλεποπτείας με στόχο σταδιακά να καλύπτεται μεγάλο μέρος του εξω- τερικού Υδραγωγείου Ύδρευσης, που αποτελείτε από αντλιοστάσια, γεωτρήσεις και δεξαμενές.

Η προτεινόμενη πράξη υπάγεται στις πλέον καινοτόμες δράσεις για τη διασφάλιση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης, έρχεται να καλύψει τον βιώσιμο στόχο 6 (για καθαρό νερό) της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών. Το μη τιμολογούμενο νερό έχει περιβαλλοντι- κές συνέπειες (εκμετάλλευση υδατικών πόρων, κατα- νάλωση ενέργειας, ανθρακικό αποτύπωμα) και οικονο- μικές συνέπειες (απώλειες εσόδων για τις εταιρείες ύδρευσης).

Με την επιτυχή υλοποίηση της πράξης θα υπάρξει δρα- στική μείωση του μη τιμολογούμενου νερού με τις αντίστοιχες η οποία θα συμπαρασύρει την βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων (υδατικών και ενεργει- ακών), Πρόκειται, για δράση που στοχεύει στο μετρια- σμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής μέσω της μείωσης των καταναλώσεων ύδατος και ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την προώθηση των απαιτήσεων της περιβαλλοντικής προστασίας.

Η ΠΡΑΞΗ ΕΛΑΒΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021 & ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ).