Πλατανιάς_ Σύστημα εντοπισμού διαρροών στην ΔΕΥΑΒΑ Χανιώτικα Νέα

Νέο έργο χρηματοδότησης της ΔΕΥΑΒΑ που αφορά στην εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων εντοπισμού και ελέγχου Διαρροών. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού

Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021 προϋπολογισμού 540.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το πρόγραμμα υποβλήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της  ΔΕΥΑΒΑ.

Για την υλοποίηση της Πράξης εξασφαλίσθηκε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021

ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Η πράξη αφορά στην εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων εντοπισμού και ελέγχου Διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα της ΔΕΥΑΒΑ και ειδικότερα στη Τ.Κ. Πλατανιά.

Θα πραγματοποιηθεί προμήθεια και εγκατάσταση συνολικά 620 Τοπικών Σταθμών ΕλέγχουvΚατανάλωσης, διατάξεων ρύθμισης πίεσης σε συγκεκριμένα σημεία του δικτύου (που απαρτίζονται από έναν τοπικό σταθμό ρύθμισης πίεσης και δυο τοπικούς σταθμούς μέτρησης πίεσης) καθώς και δυο σταθμών μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου που θα τοποθετηθούν σε κατάλληλες θέσεις του δικτύου της τοπικής κοινότητας Πλατανιά. Τα δεδομένα θα μεταφέρονται ασύρματα από τις μονάδες επικοινωνίας των υδρομετρητών προς το Κέντρο Ελέγχου της ΔΕΥΑΒΑ.

ΣΚΟΠΟΣ

Ο βασικός σκοπός όταν ολοκληρωθούν όλες οι φάσεις της προμήθειας, είναι η συγκέντρωση των πληροφοριών από όλες τις εγκαταστάσεις Ύδρευσης στο Κέντρο Ελέγχου και η συνολική απεικόνιση και επεξεργασία τους.

Η προμήθεια του συστήματος εντοπισμού και ελέγχου διαρροών, σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική αποτύπωση του δικτύου μεταφοράς και διανομής νερού θα οδηγήσει, μέσω κατάλληλου λογισμικού σε εκτίμηση, καταγραφή και απεικόνιση των καταναλώσεων, των υδατικών ισοζυγίων και των αποθεμάτων νερού, στην απομακρυσμένη παρακολούθηση της ποιότητας νερού και σε σημαντική μείωση των διαρροών και του λειτουργικού κόστους γενικότερα. Παράλληλα, μέσα από την αποκτηθείσα εμπειρία θα επιτευχθεί η βέλτιστη λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος που ελέγχει η ΔΕΥΑΒΑ.

Τέλος, θα υλοποιηθεί Σχέδιο επικοινωνίας για τη διάχυση της γνώσης και της πληροφορίας αναφορικά με τη συγκεκριμένη πράξη, το πρόγραμμα και τις δότριες χώρες.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒΑ κ. Μαυρογένης Ευτύχης «Η ικανότητα της Τεχνικής Υπηρεσίας και του συνόλου του έμψυχου υλικού της ΔΕΥΑΒΑ, στο να υποβάλλει προγράμματα και να επιτυγχάνει συνεχώς νέες χρηματοδοτήσεις αποτελεί ηθική ανταμοιβή για όλους όσους εργάζονται στην ΔΕΥΑΒΑ. Με το βλέμμα στο μέλλον συνεχίζουμε»

Share:

More Posts

Send Us A Message