ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ

Τα παραδοτέα για το Υποέργο 1: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕ- ΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓ- ΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ – ΦΑΣΗ Α’» είναι τα εξής:

 1. Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συ-στήματος Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης(ΤΣΕΚ) που απαρτίζεται από:
  • Πεντακόσιους (500) μετρητές ΤΣΕΚ, έως DN20/ />=R400 (MID), με ενσωματωμένη διάταξη επικοινωνί-ας και καταγραφικό τιμών
  • Εκατό (100) μετρητές ΤΣΕΚ, έως DN32/ / >=R160(MID), με εξωτερική διάταξη επικοινωνίας και κατα-γραφικό τιμών
  • Δέκα (10) μετρητές ΤΣΕΚ, έως DN50/ / >=R160(MID), με εξωτερική διάταξη επικοινωνίας και κατα-γραφικό τιμώνΣύστημα ασύρματου δικτύου αποτελούμενο από μο-νάδες επικοινωνίας (gateways), κεραίες, ιστούς, κλπ.για την ασύρματη μεταφορά των δεδομένων τωνυδρομετρητών στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου
  • Λογισμικό λήψης, καταγραφής και επεξεργασίας δε-δομένων του μετρητικού εξοπλισμού ΤΣΕΚ συμπερι-λαμβανομένου του Application Server που θα δέχεταιτην πληροφορία και του Network server για την διαχεί-ριση της επικοινωνίας μεταξύ των μονάδων gatewayκαι του μετρητικού εξοπλισμού
  • Την Ανάπτυξη και Παραμετροποίηση της ανωτέρωΕφαρμογής και Θέση σε Λειτουργία του Συστήματος
 2. Ένας (1) τοπικός σταθμός ρύθμισης πίεσης (ΤΣΕΡΠ)
 3. Δυο (2) τοπικοί σταθμοί μέτρησης πίεσης (ΤΣΕΠ)
 4. Δύο (2) σταθμοί μέτρησης υπολειμματικού χλωρίουπου κωδικοποιούνται με τον χαρακτηρισμό ΤΣΥΧ (Το-πικός Σταθμός Υπολειμματικού Χλωρίου)
 5. Ένας (1) φορητός εξοπλισμός για τις ανάγκες εντοπι-σμού αφανών διαρροών που περιλαμβάνει φορητούςκαταγραφείς θορύβου (noise loggers), φορητή συ-σκευή εντοπισμού διαρροής, φορητό ηλεκτρονικόακουστικό ανιχνευτή διαρροών (Γαιόφωνο), φορητήράβδο ακρόασης, φορητό σύστημα ακουστικής ανί-χνευσης διαρροής σε γραμμή εξυπηρέτησης (serviceline), φορητό μετρητής παροχής και συσκευή ανίχνευ σης σιδηρομαγνητικών αντικειμένων
 6. Ένα (1) Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (ΚΣΕ) που στο-χεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τιςτοπικές εγκαταστάσεις και τη συνολική επεξεργασίατους, με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίασητων ισοζυγίων νερού, τη διαχείριση του συστήματοςυπό καθεστώς ειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένωνγια διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγι-κής, την εκτίμηση πρόγνωσης της ζήτησης, την υποστή-ριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατι-κών πόρων.

Επίσης, προβλέπεται η προμήθεια ενός Φορητού Σταθ-μού Ελέγχου και Προγραμματισμού (Σ.Ε.Π.), με υπολο-γιστή τύπου laptop, που θα περικλείει όλες τις εγκατα-στάσεις και τα υποσυστήματα, με στόχο τη λειτουργίατων εγκαταστάσεων και από δεύτερη επιστασία πα-ράλληλα αυτής του ΚΣΕ.

Αντίστοιχα, για το Υποέργο 2: ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙ-ΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ – ΦΑΣΗ Α’» τα παραδοτέαείναι:

 1. Δημιουργία ιστοσελίδας της πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣΔΕΥΑΒΑ – ΦΑΣΗ Α’»
 2. Διεξαγωγή Workshop/ σεμιναρίου και τοποθέτησηπροσωρινής πινακίδας
 3. Διενέργεια Συνάντησης κλεισίματος –ΣυνέντευξηςΤύπου και τοποθέτηση μόνιμης πινακίδας
 4. Συμμετοχή σε συνέδριο ή ημερίδα με θέμα τη διαχεί-ριση υδατικών ισοζυγίων, διαχείρισης δικτύων, μείω-σης απωλειών δικτύων και μη τιμολογούμενου νερούή και ημερίδες ενημέρωσης της Επιτελικής ΔομήςΕΣΠΑ ΥΠΕΝ Τομέα Περιβάλλοντος.
 5. Συμμετοχή σε ενημέρωση ή ημερίδα στη Νορβηγίαμε θέμα διαχείριση υδάτων και ανταλλαγή τεχνογνω-σίας με τις δότριες χώρες
Η ΠΡΑΞΗ ΕΛΑΒΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021 & ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ).