ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Η ΔΕΥΑΒΑ ανακοινώνει την υπογραφή της Σύμβασης:
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ ΦΑΣΗ Α’»,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 644.800,00 με ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ»
ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
(ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021

Η ΔΕΥΑΒΑ και η Ανάδοχος Ένωση Οικονομικών φορέων με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ UW TECH HELLAS A.E – EIS A.E.» προχώρησαν σε υπογραφή της Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου:
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ ΦΑΣΗ Α’».
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021, (αρ. Απόφασης Ένταξης
ΥΠΕΝ /ΕΣΠΑΠΕΡ/32275/220/04-04-2022- ΑΔΑ:6Ξ424653Π8-ΚΞΤ) και από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΒΑ για την κάλυψη της δαπάνης του ΦΠΑ

Η πράξη περιλαμβάνει την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα της ΔΕΥΑΒΑ στην Τ.Κ. Πλατανιά. Περιλαμβάνονται συνολικά 610
Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Κατανάλωσης (ΤΣΕΚ) με ενσωματωμένη διάταξη επικοινωνίας και καταγραφικό τιμών (Έξυπνα Υδρόμετρα), διατάξεις ρύθμισης πίεσης σε συγκεκριμένα σημεία του
δικτύου που απαρτίζονται από έναν (1) τοπικό σταθμό ρύθμισης πίεσης (ΤΣΕΡΠ) και δύο (2) τοπικούς σταθμούς μέτρησης πίεσης (ΤΣΕΠ) και δύο (2) σταθμοί μέτρησης υπολειμματικού
χλωρίου (ΤΣΥΧ) σε επιλεγμένες ακραίες θέσεις του δικτύου της παραλίας Πλατανιά (εντός ζώνης).

Επίσης, θα πραγματοποιηθούν προμήθειες φορητού εξοπλισμού για τις ανάγκες εντοπισμού αφανών διαρροών που περιλαμβάνει φορητούς καταγραφείς θορύβου (noise loggers), φορητές
συσκευές εντοπισμού διαρροής, φορητό ηλεκτρονικό ακουστικό ανιχνευτή διαρροών (Γαιόφωνο), φορητές ράβδους ακρόασης, φορητό σύστημα ακουστικής ανίχνευσης διαρροής
σε γραμμή εξυπηρέτησης (service line) και συσκευή ανίχνευσης σιδηρομαγνητικών αντικειμένων.

Τέλος, αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικών για την επέκταση του υφιστάμενου Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) που στοχεύει στη
συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους.
Η πρόταση μελετήθηκε και υποβλήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ.
Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒΑ Μαυρογένης Ευτύχης, η ΔΕΥΑΒΑ προχωράει με γρήγορους ρυθμούς την εγκατάσταση ενός σύγχρονου συστήματος Εντοπισμού και Ελέγχου Διαρροών, το οποίο θα επιτρέψει στην υπηρεσία να επιβλέπει καλύτερα το δίκτυό της, να παρακολουθεί την ποιότητα του παρεχόμενου νερού, να μειώσει τις απώλειες, συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση αυτού του πολύτιμου πόρου και στην ορθολογική διαχείριση του. Στόχος μας η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον δημότη σε συνδυασμό με την προσφερόμενη διαρκή μάχη για την καθημερινότητά του


Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ,
Μαυρογένης Ευτύχιος
Πρόεδρος Δ.Σ

Share:

More Posts

Send Us A Message