ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ ΦΑΣΗ Α’ “

Η ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα ανακοινώνει την προκαταρκτική διαβούλευση με πιθανούς αναδόχους και ενδιαφερόμενους των Τευχών Δημοπράτησης (Διακήρυξη και Παραρτήματα αυτής) της Πράξης:

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ ΦΑΣΗ Α’»

με Κωδικό ΟΠΣ 5092230, που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021 με

προϋπολογισμό 540.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Στόχος της διαβούλευσης είναι η συλλογή παρατηρήσεων και προτάσεων επί των τευχών δημοπράτησης του ανωτέρω διαγωνισμού από τους φορείς της αγοράς, αποσκοπώντας στην

ευρύτερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, καθώς και στην ενημέρωση των οικονομικών φορέων για τα σχέδια και τις απαιτήσεις του εν λόγω διαγωνισμού.

Οι παρατηρήσεις, προτάσεις ή και τα σχόλια που υποβάλλονται στη διαβούλευση θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα, με αναφορά της συγκεκριμένης ενότητας,

παραγράφου ή και υποπαραγράφου στην οποία αναφέρονται, με πλήρη τεκμηρίωση. Επίσης, πρέπει να δίνονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα (Επωνυμία, email) που υποβάλει σχόλιο / παρατήρηση / πρόταση.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr , για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την

ανάρτηση του Τεύχους Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς Διαβούλευση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με:

ΔΕΥΑΒΑ Γεράνι Δήμου Πλατανιά, Τ.Κ. 73014. τηλ. 28210 61055, email: deyabaer@otenet.gr , υπεύθυνοι επικοινωνίας: Παρασκάκη Αργυρώ, Πιπερίδης Παναγιώτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ,

Μαυρογένης Ευτύχιος

Πρόεδρος Δ.Σ

Share:

More Posts

Send Us A Message