Επίσκεψη Υφυπουργού Εξωτερικών της Σλοβακίας παρουσία του Σελινιώτη Σταύρου Πατεράκη

Συζητήθηκε η δυνατότητα για την απευθείας αεροπορική σύνδεση των Χανίων με την Μπρατισλάβα – Στο περιθώριο της επίσκεψης τιμήθηκε ο επίτιμος Πρόξενος κ. Πατεράκης για τη συνεισφορά του στη διεύρυνση των σχέσεων μεταξύ Σλοβακίας και Κρήτης

Οι δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς του πολιτι- σμού και του τουρισμού βρέθηκαν στο επίκεντρο συνά- ντησης που είχε πριν από λίγες στο δημαρχείο Χανίων, ο δήμαρχος Παναγιώτης Σημανδηράκης με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Σλοβακίας Μάρτιν Κλουζ. Τον κ. Κλουζ συ-νόδευαν η πρέσβειρα της Σλοβακίας στην Ελλάδα, Ιβέττα Χρίκοβα και ο Σελινιώτης επίτιμος πρόξενος της Σλοβακίας στην Κρήτη Σταύρος Πατεράκης. Όπως δήλωσε μετά το τέλος της συνάντησης ο Σλοβάκος υφυπουργός Εξωτερικών, στη συνάντηση με τον δήμαρχο Χα-νίων συζητήθηκε η δυνατότητα για την απευθείας αεροπορική σύνδεση των Χανίων με την Μπρατισλάβα, καθώς και για τη διοργάνωση ημερών ελληνικού πολιτισμού στη Σλοβακία και σλοβάκικου πολιτισμού στα Χανιά. «Είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι στα Χανιά, χιλιάδες Σλο- βάκοι επισκέπτονται την Κρήτη κάθε χρόνο. Με τη βοήθεια του επίτιμου προξένου μας, συζητήσαμε με τον κ. δήμαρχο πώς μπορούμε να αναπτύξουμε ισχυρότερες σχέσεις», τόνισε σε δηλώσεις του ο κ. Κλουζ.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Χανίων προανήγγειλε κοινές δράσεις μεταξύ Χανίων και Σλοβακίας για την επόμε- νη τουριστική περίοδο. «Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τρόπους να ενισχύσουμε τη συνεργασία των Χανίων με τη Σλο- βακία και να δούμε ποια είναι τα προγράμματα στον χώρο του πολιτισμού και του τουρισμού που θα μπορούσαμε να αναπτύ- ξουμε», τόνισε. Η συνάντηση των δύο πλευρών ολοκληρώθηκε με ανταλ- λαγές δώρων.

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια λιτής εκδήλωσης στην έδρα του προξενείου της Σλοβακίας στην Κρήτη, ο υφυπουργός Εξω- τερικών και η πρέσβειρα της Σλοβακίας τίμησαν τον επίτιμο Πρόξενο Σταύρο Πατεράκη για τη συνεισφορά του στη διεύ- ρυνση των σχέσεων μεταξύ Σλοβακίας και Κρήτης. “Τα Χανιά και η Κρήτη διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, στον τουρισμό αλλά και στην πολιτική της Ευρώπης. Χαίρο- μαι ιδιαίτερα, όταν νέοι άνθρωποι, όπως ο κ. Klus, αλλά και ο δήμαρχος της πόλης μας, ο κ. Σημανδηράκης, βρίσκονται, αναπτύσσουν απόψεις και βάζουν τις βάσεις για σημαντικές συνεργασίες“, ανέφερε μεταξύ άλλων στην διάρκεια των δη- λώσεων του, ο πρόξενος επί τιμή της Σλοβακίας, κ. Σταύρος Πατεράκης με καταγωγή το Κουστογέρακο Σελίνου. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του κ.Κλουζ, ο κ.Πα- τεράκης ευχαρίστησε δημόσια, όλους τους φορείς που συνέ- βαλαν στην επιτυχία της επίσημης επίσκεψης του υφυπουρ-γού εξωτερικών της Σλοβακίας στα Χανιά. «Ιδιαιτέρως τον Δήμαρχο Χανίων κ. Σημανδηράκη, τον δή- μαρχο Κισσάμου κ. Μυλωνάκη και τις αστυνομικές αρχές. Απο- δείξαμε άλλη μία φορά ότι η Κρήτη δεν είναι μόνο ασφαλής αλλά και φιλόξενη», ανέφερε στην γραπτή του ανακοίνωση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα προκηρύσσει Ανοιχτό Δημό-σιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμηθεια και εγκατασταση «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟ- ΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ -ΦΑΣΗ Α» για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΒΑ, με CPV: 32441200- 8 «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου», με προϋπολογισμό έως του ποσού των 520.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή 644.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η χρηματοδότηση γίνεται από το Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδά- των», Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021 (αρ. Απόφ. ΈνταξηςΥΠΕΝ/ΕΣΠΑ- ΠΕΡ/32275/220/04-04-2022- ΑΔΑ:6Ξ424653Π8-ΚΞΤ)και ΙΔΙΟΥΣ ΠΟ- ΡΟΥΣ.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα οικονομική προ- σφορά μόνο βάσει τιμής, στο σύνολο της προμήθειας, εφόσον πλη- ρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι του διαγωνισμού Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται έκδοση εγγύ- ησης συμμετοχής ποσού ίσου με το 2% επί της συνολικής εκτιμώ- μενης αξίας, χωρίς ΦΠΑ, ενώ για την εκτέλεση της σύμβασης απαι- τείται έκδοση εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσο με το 4% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες από την υπογραφή της. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους δια-γωνιζόμενους επί δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της διενέρ- γειας του διαγωνισμού. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές, δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης.

Τα προμηθευόμενα είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στο Δήμο Πλατανιά Χανίων (NUTS3: EL434), όπως περιγράφεται στα Τεύ- χη του διαγωνισμού.

Η υποβολή προσφορών είναι δυνατή από τη δημοσίευση μέχρι και την ΤΕΤΑΡΤΗ 28/09/2022 και ώρα 20:00 μ.μ. στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ συστημικός αριθμός: 169471 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιη- θεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 05/10/2022 και ώρα 12:30 μ.μ., στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά, από την Επιτροπή Διενέρ-γειας Διαγωνισμού. Το πλήρες κείμενο και η περίληψη της Διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (Κωδ. φορέα:50887), στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΒΑ (URL): www.deyava.gr , στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ όπως και στον τοπικό τύπο.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά: Παρασκάκη Αργ. & Πιπερί- δης Π. Τηλ.: 2821061055 e-mail: deyabaer@otenet.gr
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ
Ευτύχιος Μαυρογένης

Share:

More Posts

Send Us A Message