ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο του έργου είναι η «Εγκατάσταση ηλε-κτρονικού συστήματος εντοπισμού και ελέγχου Διαρ-ροών στα εσωτερικά δίκτυα της ΔΕΥΑΒΑ – ΦΑΣΗ Α».Η προμήθεια θα περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την κατα-σκευή, τους ελέγχους λειτουργικότητας στο ΚέντροΕλέγχου, ελέγχους από τρίτους, την παράδοση στοχώρο εγκατάστασης της προμήθειας, την εκφόρτωσηκαι αποθήκευση στο χώρο αυτό, τις μετακινήσεις καιανυψώσεις, την κατασκευή, τον έλεγχο, την προμήθειακαι τη θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού, πουέχει περιγραφεί στο κείμενο και στα σχέδια και τιςαπαιτούμενες εργασίες διασύνδεσης με την υφιστάμε-νη εγκατάσταση, όπως προδιαγράφονται στις ΤεχνικέςΠροδιαγραφές. Συγκεκριμένα, προβλέπεται:
  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συ-στήματος Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης(ΤΣΕΚ) που απαρτίζεται από:Πεντακόσιους (500) μετρητές ΤΣΕΚ, έως DN20/ / ≥R400 (MID), με ενσωματωμένη διάταξη επικοινωνίαςκαι καταγραφικό τιμών.
  • Εκατό (100) μετρητές ΤΣΕΚ, έως DN32/ / ≥R160(MID), με εξωτερική διάταξη επικοινωνίας και κατα-γραφικό τιμών.
  • Δέκα (10) μετρητές ΤΣΕΚ, έως DN50/ / ≥R160 (MID),με εξωτερική διάταξη επικοινωνίας και καταγραφικότιμών
Σύστημα ασύρματου δικτύου αποτελούμενο απόμονάδες επικοινωνίας (gateways), κεραίες, ιστούς, κλπ.για την ασύρματη μεταφορά των δεδομένων τωνυδρομετρητών στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου.
Λογισμικό λήψης, καταγραφής και επεξεργασίας δε-δομένων του μετρητικού εξοπλισμού ΤΣΕΚ συμπερι-λαμβανομένου του Application Server που θα δέχεταιτην πληροφορία και του Network server για την διαχεί-ριση της επικοινωνίας μεταξύ των μονάδων gatewayκαι του μετρητικού εξοπλισμού.Την Ανάπτυξη και Παραμετροποίηση της ανωτέρωΕφαρμογής και Θέση σε Λειτουργία του Συστήματος.•Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δια-τάξεων ρύθμισης πίεσης σε συγκεκριμένα σημεία τουδικτύου που απαρτίζονται από:
  • Έναν (1) τοπικό σταθμό ρύθμισης πίεσης (ΤΣΕΡΠ)που αποτελείται από ελεγκτή αυτόματης ρύθμισης τηςπίεσης, την βαλβίδα ρύθμισης της πίεσης (PRV), τον με-τρητή παροχής έως DN100 ηλεκτρομαγνητικού τύπουμε μπαταρία, τους μετρητές πίεσης και του παρελκόμε-νου εξοπλισμού σύνδεσης
  • Δυο (2) τοπικούς σταθμούς μέτρησης πίεσης (ΤΣΕΠ)που αποτελούνται από ελεγκτές καταγραφής με μετά-δοση δεδομένων, τους μετρητές πίεσης και του παρελ-κόμενου εξοπλισμού σύνδεσης.Υπηρεσίες δημιουργίας απομονωμένης υδρευτικήςζώνης του δικτύου ύδρευσης της παραλίας του Πλατα-νιά.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση, σε επιλεγμένες ακραίεςθέσεις του δικτύου της παραλίας Πλατανιά (εντόςζώνης), δυο (2) σταθμών μέτρησης υπολειμματικούχλωρίου που κωδικοποιούνται με τον χαρακτηρισμόΤΣΥΧ (Τοπικός Σταθμός Υπολειμματικού Χλωρίου).
  • Προμήθεια φορητού εξοπλισμού για τις ανάγκες εντο-πισμού αφανών διαρροών που περιλαμβάνει φορη-τούς καταγραφείς θορύβου (noiseloggers), φορητήσυσκευή εντοπισμού διαρροής, φορητό ηλεκτρονικόακουστικό ανιχνευτή διαρροών (Γαιόφωνο), φορητήράβδο ακρόασης, φορητό σύστημα ακουστικής ανί-χνευσης διαρροής σε γραμμή εξυπηρέτησης (serviceline), φορητό μετρητής παροχής και συσκευή ανίχνευ-σης σιδηρομαγνητικών αντικειμένων.Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Κε-ντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) που στοχεύει στησυγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικέςεγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους μεσκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυ-γίων νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθε-στώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για διαχεί-ριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, τηνεκτίμηση πρόγνωσης της ζήτησης, την υποστήριξηαποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικώνπόρων. Επίσης, προβλέπεται η προμήθεια ενός Φορη-τού Σταθμού Ελέγχου και Προγραμματισμού (Σ.Ε.Π.) μευπολογιστή τύπου laptop, που θα περικλείει όλες τιςεγκαταστάσεις και τα υποσυστήματα, με στόχο τηνλειτουργία των εγκαταστάσεων και από δεύτερη επι-στασία παράλληλα αυτής του ΚΣΕ.
  • Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κι ΈντυπηΤεκμηρίωση
  • Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού προσφερόμε-νου συστήματος διάρκειας δύο μηνών
  • Εγγύηση καλής λειτουργίας, κατ’ ελάχιστον για δύοέτη.
Η ΠΡΑΞΗ ΕΛΑΒΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021 & ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ).