ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ

Συγκεντρωτικά αναμένονται οι παρακάτω ωφέλειες, σε σχέση με την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσι ών της ΔΕΥΑΒΑ για το σύνολο των κατοίκων της ΔΚ Πλατανιά, μετά την θέση σε λειτουργία του προτεινόμενου συστήματος τηλεμετρίας: –

 • Αντιμετώπιση του ψηλού δείκτη μη τιμολογούμενου νερού
 • Μεγαλύτερη ταχύτητα αντιμετώπισης των προβλημάτων (διαρροών, θραύσεων) ώστε να μειωθούν αντίστοιχα και οι πραγματικές απώλειες νερού.
 • Μέσω της γνώσης του δικτύου θα γίνει διαχείριση καιτης πίεσης η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο στη μείωση των απωλειών.
 • Θετικές περιβαλλοντικές συνέπειες που περιλαμβάνουν την προστασία του νερού ως φυσικού πόρου, αφού αντλούνται μικρότερες ποσότητες νερού, και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, αφού η μείωση του μη ανταποδοτικού νερού συνεπάγεται λιγότερη καταναλισκόμενη ενέργεια. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και αερίων θερμοκηπίου μειώνονται επίσης.
 • Οι θετικές οικονομικές συνέπειες περιλαμβάνουν τη μείωση των δαπανών αφού με την εξοικονόμηση ποσοτήτων νερού που εισέρχονται στο δίκτυο, μειώνονται οι δαπάνες που σχετίζονται με αυτές (άντληση, μεταφορά, επεξεργασία ή απολύμανση και διανομή).Η ωφέλεια που θα προκύψει για τη ΔΕΥΑΒΑ και τον Δήμο Πλατανιά γενικότερα, χωρίζεται σε άμεση και έμμεση.


A.  Άμεση Ωφέλεια

Άμεση είναι η ωφέλεια που θα προκύψει όταν ολοκλη-ρωθεί η προμήθεια της Φάσης Α’ και θα προέλθει από:

 1. Τη σχετική αύξηση της απόδοσης του εξοπλισμού του δικτύου
 2. Από τη μείωση της μετακίνησης του προσωπικού
 3. Τη σχετική μείωση της προμήθειας χημικών (χλώριο για την απολύμανση του πόσιμου νερού)
 4. Τη σχετική μείωση της απαιτούμενης συντήρησης και επισκευής κινητήρων, προωθητικών συγκροτημάτων και εξοπλισμού δικτύων
 5. Καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών προς τους πολίτες και καταναλωτές.
 6. Αύξηση της απόδοσης εργασίας των υπαλλήλων της ΔΕΥΑΒΑ.


B. Έμμεση Ωφέλεια

Αν και θα προκύψει σημαντική ωφέλεια από την λειτουργία του προτεινόμενου συστήματος, εδώ δεν θα γίνει αποτίμηση των ωφελειών παρά μόνον αναφορά στα χαρακτηριστικά τους:

Εξοικονόμηση νερού

Λειτουργία: Με την υφιστάμενη κατάσταση, οι υποβρύχιες αντλίες των γεωτρήσεων και τα προωθητικά αντλητικά συγκροτήματα λειτουργούν με μοναδικό γνώμονα την πληρότητα των δεξαμενών ώστε να μην υπάρξουν φαινόμενα έλλειψης νερού. Η απουσία τηλεμετρικών δεδομένων των υποβρυχίων και προωθητικών αντλητικών συγκροτημάτων και της ζήτησης των οικισμών έχει ως συνέπεια την ενεργοβόρο λειτουργίατους.. Αναλυτικά αυτό θα επιτευχθεί με την χρήση διαφορετικών παραμετροποιήσεων και σεναρίων υδροδότησης που θα καθορίζονται κάθε φορά από τον ΚΣΕ.

Έλεγχος Διαρροών: Το θέμα των διαρροών αποτελεί για τη ΔΕΥΑΒΑ προτεραιότητα και συνδέεται άμεσα με την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη βελτιστοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η ΠΡΑΞΗ ΕΛΑΒΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021 & ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ).